facebook
ZAMKNIJ X

Zgodnie regulaminu sklepu każdy Klient, który spełnia definicję Konsumenta (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ma możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. Klient zwraca produkt na swój koszt.

Aby znacząco przyśpieszyć cały proces, prosimy o wypełnienie i przesłanie wraz ze zwracanym produktem "Dokumentu zwrotu towaru" do pobrania tutaj:

DOKUMENT ZWROTU TOWARU 
(http://veronabielizna.pl/dokument_zwrotu.pdf)

Na adres:

"Verona" s.c
ul. Handlowa 7
15-399 Białystok
Tel: 690 815 866Po otrzymaniu towaru w ciągu 7 dni sporządzony zostanie dokument zwrotu, a następnie, w ciągu kolejnych 7 dni dokonany zostanie zwrot kwoty odpowiadająca cenie produktu na wskazane przez Klienta konto bankowe. Brak przesłania "Dokumentu zwrotu towaru" może spowodować wydłużenie całego procesu. UWAGA: sklep może wstrzymać zwrot płatności do momentu, kiedy klient odeśle zwracany produkt, na co ma 14 dni. W innym wypadku rozwiązanie umowy nie będzie ważne. 

Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów: 

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającakrótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsię- biorca nie ma kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.